Tel. +48 536 009 004, +48 605 825 521 

tytuł obrazka

Praca

Pracuj w Fundacji Black Butterflies! Swoje CV oraz List motywacyjny prześlij na adres: info@blackbutterflies.com.

Aktualnie poszukujemy pracowników na poniższe stanowiska:

TRENER WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Fundacja Black Butterflies poszukuje osoby na stanowisko:

TRENER WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Wymagania:

 • posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy terapeuty;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi;
 • umiejętność zarządzania czasem pracy i planowania zajęć;
 • zdolność dostosowywania podejścia i metod pracy w zależności od sytuacji i potrzeb;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, życzliwość, opiekuńczość i gotowość udzielania pomocy oraz stosowanie zasad humanitarnego i etycznego postępowania;
 • gotowość współdziałania w zespole;
 • inne kwalifikacje zawodowe związane ze stanowiskiem będą dodatkowym atutem.

 

Do zadań trenera należeć będzie:

 • organizacja i prowadzenie zajęć dla osób starszych;
 • opracowywanie programów zajęć terapeutycznych i prowadzenie pełnej dokumentacji;
 • prowadzenie zajęć dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników;
 • tworzenie przyjaznego klimatu i twórczej atmosfery w grupie podopiecznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w trakcie zajęć.

 

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie na adres e-mail swojego CV wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,                          o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Fundacja Black Butterflies poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

lub

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Usługa asystencka jest świadczona przez:

 • asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (t.j Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);

 

 • asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
 • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
 • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych.

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

 • posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
 • bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat.

Do zadań Asystenta należeć będzie:

 • społeczna i medyczna aktywizacja osób z niepełnosprawnością;
 • umożliwienie osobie z niepełnosprawnością aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • pomoc i wspieranie osoby z niepełnosprawnością podczas załatwiania spraw urzędowych, wizyt u specjalistów itp.;
 • pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności i niezależności osoby z niepełnosprawnością;
 • realizacja programu rehabilitacji społecznej, medycznej;
 • tworzenie indywidualnego planu pomocy i prowadzenie pełnej dokumentacji;
 • opieka nad osobą z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania.

Asysta będzie się odbywać w środowisku lokalnym osoby z niepełnosprawnością na terenie miasta Zielona Góra.

Wymagane umiejętności:

 • diagnozowanie warunków życia osoby z niepełnosprawnością i dążenie do niwelowania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, zdrowotnych);
 • opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji;
 • opiekowanie się osobą z niepełnosprawnością;
 • motywowanie niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji i aktywności życiowej;
 • stosowanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych;
 • udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, bądź zdrowia.

Kwalifikacje:

 • wykształcenie w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej, np. ukończona szkoła policealna, bądź opiekuna medycznego;
 • posiadanie umiejętności takich jak: motywowanie innych do pracy, inteligencja emocjonalna, empatia, umiejętność rozwiązywania problemów, pogodne usposobienie, komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • prawo jazdy kat.B;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie na adres e-mail swojego CV wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,                          o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”

PSYCHOLOG

Fundacja Black Butterflies poszukuje osoby na stanowisko:

PSYCHOLOG – ½ etatu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne;
 • minimum 3 – letni staż pracy;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi;
 • umiejętność zarządzania czasem pracy i planowania zajęć;
 • zdolność dostosowywania podejścia i metod pracy w zależności od sytuacji;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, życzliwość, wysoka kultura osobista;
 • inne kwalifikacje zawodowe związane ze stanowiskiem będą dodatkowym atutem.

 

Do zadań psychologa należeć będzie:

 

 • wykonywanie diagnoz psychologicznych, profilaktycznych;
 • udzielanie konsultacji i indywidualnych porad rodzinie, opiekunom prawnym                        lub faktycznym;
 • zajmowanie się promocją zdrowia;
 • współpraca z pediatrą, neurologiem i psychiatrą;
 • prowadzenie terapii wspomagającej leczenie psychiatryczne;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądem, policją, opieką społeczną.

 

Wykonywane przez psychologa badania psychologiczne będą dotyczyły m.in.:

 • sfery intelektualnej;
 • osobowości (ocena dojrzałości emocjonalno–społecznej, cech charakteru itp.);
 • ustalenia deficytów rozwojowych i ich uwarunkowań;
 • osobowościowych preferencji zawodowych.

 

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie na adres e-mail swojego CV wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,                          o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”

TRENER ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Fundacja Black Butterflies poszukuje osoby na stanowisko:

TRENER ZAJĘĆ RUCHOWYCH – ½ etatu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • umiejętność diagnozowania pacjenta oraz proponowanie terapii dostosowanej do problemu i potrzeb;
 • zainteresowanie sposobami poprawy kondycji fizycznej i sprawności osób charakteryzujących się różnymi schorzeniami i dysfunkcjami związanymi np. z chorobami podeszłego wieku, neurologicznymi, onkologicznymi, itp.;
 • umiejętność zarządzania czasem;
 • pogodne usposobienie, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Do zadań trenera należeć będzie:

 • prowadzenie codziennych zajęć ruchowych dostosowanych do umiejętności i możliwości psychofizycznych uczestników;
 • promocja aktywnego stylu życia;
 • reagowanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników;
 • indywidualne sesje terapeutyczne;
 • tworzenie indywidualnego planu pomocy i prowadzenie pełnej dokumentacji.

Mile widziane:

 • kurs/szkolenie w zakresu aktywności osób starszych;
 • kurs/szkolenie z terapii zajęciowej, zajęć relaksacyjnych.

 

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie na adres e-mail swojego CV wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,                          o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                          w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Black Butterflies w Zielonej Górze.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • Podanie przez Kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy u administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.