Tel. +48 605 825 521 

WSPARCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE OSÓB Z CHOROBĄ ONKOLOGICZNĄ W WOJ. LUBUSKIM

Projekt pt. „Wsparcie społeczne i zawodowe osób z choroba onkologiczną w woj. lubuskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Umowa RPLB. 07.03.00-08-0024/17-00

 

Celem zadania jest aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 60 osób z chorobą onkologiczną i 40 osób z najbliższego otoczenia poprzez kompleksowy program wsparcia prowadzący do podniesienia kwalifikacji i uzyskania zatrudnienia.

 

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o standardy zawarte w Regionalnym Programie Lubuskie 2020 poprzez aktywne uczestnictwo w zadaniu w okresie 01.04.2018r. do 30.09.2019r.  

 

Program powstanie z wykorzystaniem indywidualnych diagnoz rozwoju społeczno- zawodowego obejmować będzie kompetencje społeczne, poradnictwo psychologiczne, warsztaty prowadzące do nabycia lub zmiany kwalifikacji zawodowej. Wsparciem zostanie także objęte otoczenie niezbędne do procesu reintegracji  społecznej i zawodowej chorych.

 

Wszystkie osoby objęte wsparciem zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie woj. lubuskiego Wsparciem objęte będą osoby z terenu oddziaływania Fundacji tj. zielonogórskiego i świebodzińskiego.

 

Realizacja celów projektu spowoduje wzrost zdolności do zatrudnienia osób długotrwale chorych w tym niepełnosprawnych z chorobą onkologiczną. Celami poszczególnymi projektu są wzrost stopnia włączenia społecznego osób onkologicznych poprzez kompleksowe wsparcie psychologa i terapeuty, wzrost stopnia aktywności zawodowej osób chorych onkologicznie poprzez warsztaty krawiecki i warsztaty graficzno – fotograficzne, a także zwiększenie włączenia społecznego otoczenia osób onkologicznie chorych poprzez wsparcie psychologa dziecięcego, terapeuty oraz działania integracyjne.  

 

W ramach zadania realizowane będą:

  • warsztaty krawiecki i warsztaty graficzno – fotograficzne
  • kompleksowe wsparcie psychologa i terapeuty
  • Działania mające na celu wsparcie otoczenia chorych, niesienia pomocy środowisku osoby chorej, nauki  towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych poprzez udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp., spędzania wspólnie czasu wolnego mającego na celu rozwój zainteresowań.

 

Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.00

 

Podstawowy zakres usług świadczonych w ramach projektu będzie obejmował w szczególności usługi: społeczne (uspołecznienie, kontakt z ludźmi, częstsze wyjścia, wyjścia na zewnątrz – przełamanie lęku, wyjścia do kina, zaangażowanie się,  otwartość na otoczenie, kontakt z innymi, oderwanie od problemów choroby, samodzielność, aktywność społeczno – kulturalna, aktywność na poziomie egzystencjalnym, przełamanie lęku przed wyjściem do ludzi, akceptacja obcych, pewność siebie, chęć życia, ufność, wiara we własne siły, spokój i optymizm); edukacyjne dla otoczenia (kontynuacja nauki, odrabianie lekcji, notatki, gry planszowe i edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, wyjścia do biblioteki, czytanie książek, słuchanie audiobooków, zawodowe warsztaty.

 

W ramach projektu „Wsparcie społeczne i zawodowe osób z choroba onkologiczną w woj. lubuskim” Fundacja będzie współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia komplementarności działań.

 

Udział w zajęciach projektowych  jest bezpłatny.